Jakie wymagania trzeba…

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby otworzyć jedną stację paliw?

– przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
– dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania
– ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności
– zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych – dotyczy tankowania gazu płynnego
– uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
– nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego

Należy uzyskać:
– pozwolenie na budowę od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
– sporządzenie projektu wykonawczego – tu trzeba spełnić szczegółowe wymagania odnośnie położenia stacji, np. odległość od drogi, innych działek, zabudowań, lasów, położenie i pojemność zbiorników magazynujących paliwo
– sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko
– zgoda na eksploatację urządzeń od Urzędu Dozoru Technicznego
– koncesja na obrót paliwami płynnymi przez Urząd Regulacji Energetyki (ważna przez 10-50 lat)
– koncesja na obrót paliwami gazowymi
– koncesja na sprzedaż alkoholu
– założenie działalności gospodarczej
– masa pozwoleń, które należy spełnić jedynie w określonych warunkach – za dużo ich jest, żeby je wszystkie wypisywać

Wyposażenie stacji musi obejmować:
– instalacje kanalizacyjne i inne urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych
– urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych
– urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych
– urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego w procesach zasilania zbiorników magazynowych stacji paliw płynnych
– urządzenia służące do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu i przekazujące te pary do zbiornika magazynowego tych produktów lub do odmierzacza paliw płynnych

Koszty urzędowe uzyskania ww. pozwoleń to z tego co czytałem kilka stówek za każde. Drogie są urządzenia – każdy dystrybutor i zbiornik na paliwo kosztuje kilkadziesiąt tys. zł. Ich wysoka cena również jest wynikiem państwowych wymogów, ale zostawmy już to. Mówi się, że w sumie otwarcie stacji pochłania około 3 miliony złotych. No ale przecież taki majątek każdy sobie może uzbierać – paróweczki i te sprawy. Zapewne bez państwowych wymagań wciąż koszt byłby dość wysoki.

A teraz najlepsza część. Przedsiębiorca prowadzący obrót paliwami ciekłymi z zagranicą lub/i wytwarzanie paliw ciekłych zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 000 000 zł. DZIESIĘCIU KURWA MILIONÓW ZŁOTYCH. Przy czym promocje te nie łączą się i gdy prowadzimy obie te działalności, to poręczenie wynosi już 20 milionów. Czym to jest, jeśli nie tworzeniem przez państwo nienaturalnych barier wejścia i monopolu najbogatszych właścicieli?

Fajny ten wolny rynek, taki… nie za wolny.

#shitwykopsays #motoryzacja #libertarianizm #bekazlewactwa #wolnyrynek